Triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

        Luật xử phạt vi phạm hành chính; Luật Đất Đai ; Luật Cư Trú; Luật phồng, chống tham nhũng ….và các Nghị quyết, Nghị định, văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và mới ban hành…

 

 

1. Luật xử phạt vi phạm hành chính mới nhất

Văn bản hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính mới nhất là văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH, hợp nhất các văn bản sau:

– Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013;

– Luật Hải quan 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

– Luật Thủy sản 2017, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019;

– Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;

– Luật số 09/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023;

– Luật Thanh tra 2022, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

2. Một số quy định tại văn bản hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính
2.1. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khi xử lý vi phạm hành chính
– Những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ:

+ Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

+ Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính;

+ Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

+ Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

+ Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

+ Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;

+ Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu;

+ Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.

– Những tình tiết sau đây là tình tiết tăng nặng:

+ Vi phạm hành chính có tổ chức;

+ Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm;

+ Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

+ Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính;

+ Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có tính chất côn đồ;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hành chính;

+ Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính;

+ Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính;

+ Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;

+ Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính;

+ Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn;

+ Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

2.2. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính
Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:

– Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;

– Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;

– Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

– Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

– Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

2. Luật phồng, chống tham nhũng

3. Luật Cư Trú

4. Luật Đất Đai

……..